Základní rozdíl mezi dražbou a aukcí

Pojmy dražba a aukce bývají považovány za synonymní, ve skutečnosti tomu tak není. Hlavní rozdíl mezi nimi je v našem právním prostředí dán již samotnou právní úpravou. 

Dobrovolná i nedobrovolná dražba je vymezena zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a mohou ji provádět pouze dražebníci s koncesí Ministerstva pro místní rozvoj. Přechod vlastnického práva nastává při dražbě příklepem licitátora a po vydražení je sepsán dražební protokol. Částku je dle předem známých podmínek třeba složit na místě nebo v určené lhůtě. Odlišnost se návazně projevuje i v případě dražebního prodeje nemovitostí v dani z nabytí (výše daně z nabytí je stanovena z ceny dosažené v dražbě, která bývá obvykle nižší než cena odhadní).

Naopak aukce je formou prodeje, která musí splňovat pouze obecná ustanovení občanského zákoníku. Organizování aukcí je řazeno mezi živnosti volné. Po aukci je sepsána kupní smlouva a vlastnictví přechází až podle podmínek uvedených v této smlouvě (např. u nemovitostí až následným vkladem do Katastru nemovitostí jako u jiných typů převodů).